Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит валових доходів підприємства платника податку на прибуто


Магістерська
K-14394

НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ - 1200 ГРН.

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ 6
1.1. Економічна сутність валових доходів 6
1.2. Теоретичні основи податкового обліку валових доходів підприємства 13
1.3. Методичні основи аудиту валових доходів підприємства 22
1.4. Оргіназаційно-економічна характеристика підприємства 27
РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ВАЛОВИХ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «САВВА» 44
2.1. Організація обліку валових доходів на підприємстві 44
2.2. Відображення валових доходів у фінансовому та податковому обліку 56
2.3. Валові доходи та формування податкової звітності 69
РОЗДІЛ 3. АУДИТ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА АНАЛІЗ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ «САВВА» 83
3.1. Організація та планування аудиту розрахунків з бюджетом за податком на прибуток 83
3.2. Методика аудиту валових доходів 90

3.3. Аналіз оподаткованого прибутку 100

3.4. Узагальнення і реалізація результатів аудиту і аналізу валових доходів 103
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 112
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115
ДОДАТКИ 122

ВСТУП

Актуальність теми.
Податкова система країни є важливою ланкою фінансової системи, а також сильним важелем управління економікою. Реалізуючи свої функції, податкова система не лише слугує основним джерелом доходів бюджету для виконання державою своїх обов’язків і повноважень перед громадянами. Вона також впливає на всі сфери життя суспільства: економічну, соціальну, політичну. Податкова система може як стимулювати, так і дестимулювати розвиток цих сфер.
Податок на прибуток є джерелом формування бюджету, визначає можливості держави у вирішенні задач економічного зростання, розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту з метою досягнення адекватної структури суспільного виробництва. В цих умовах оптимізація оподаткування прибутку підприємств стає підґрунтям для розв’язання складних питань узгодження інтересів держави і суб’єктів господарювання, синхронізації мікро- та макроекономічних перетворень.
Одним з найважливіших завдань облікової служби підприємства є визначення сум податкових зобов’язань та складання податкової звітності.
Проте, існує брак нормативних актів, які б урегульовували процес підготовки обліковою службою підприємств інформації для нарахування та сплати податків i подання звітності податковим органам. Тому кожний суб’єкт підприємництва змушений самостійно розробляти методику обліку доходів з метою оподаткування.
Практично повна відсутність рекомендацій щодо ведення податкового обліку та його узгодження з фінансовим потребує глибшого дослідження цих питань.
Вирішення зазначеної проблеми ускладнюється тим, що водночас з реформуванням бухгалтерського обліку у наукових колах йде активна дискусія стосовно доцільності поділу бухгалтерського обліку на види (фінансовий, управлінський, податковий). Над цими питаннями працюють такi вiдомi вченi, як С.Ф.Голов, М.В.Кужельний, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко та iншi.
З впровадженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, проблема організації податкового обліку та його взаємозв’язку з обліком фінансовим так ы не була розв’язана.
Ці обставини і спричинили вибір теми дослідження, спрямованого на обгрунтування оптимального підходу до обліку валових доходів.
Актуальність теми зумовлено насамперед потребою теоретичного осмислення місця й ролі податкового обліку, якi недостатньо вивчено.
Мета роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні системи обліку, аналізу іаудиту валових доходів підприємства платника податку на прибуток.
Для досягнення цiєї мети було поставлено такi завдання:
- визначити економіко-правову сутність валових доходів;
- дослідити теоретичні основи податкового обліку та методичні аспекти аудиту валових доходів підприємства;
- проаналізувати існуючi підходи до податкового обліку та його зв’язкiв з обліком бухгалтерським (фінансовим);
- дослідити відображення валових доходів у фінансовому та податковому обліку;
- проаналізувати аудит валових доходів та провести аналіз оподаткування прибутку.
Об’єктом дослідження є одна з складових системи бухгалтерського обліку - податковий облік в ТОВ «САВВА».
Предмет дослідження – облік валових доходів підприємницької діяльності.
Методи дослідження. Дослідження грунтується на застосуваннi діалектичного методу пізнання економічних процесів та їх елементів. Серед конкретних методів, використаних автором, насамперед порівняльний та структурно-функціональний підходи до характеристики складного процесу формування підсистеми податкового обліку.
Інформаційною базою дослідження стали наукові публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, а також законодавчі та нормативні акти, якими регулюються процеси оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Проведене дослідження дає підстави зробити наступні висновки:
• реформування вітчизняного бухгалтерського обліку має здійснюватись лише на підстав відповідного наукового обгрунтування, з обов’язковим урахуванням інтересів усіх користувачів облікової інформації. Реформа бухгалтерського обліку характеризувалась браком загальної стратегії, непослідовністю, надмірною орієнтованістю на інтереси державних фіскальних органів. Недосконалість, поспішність, а часом і помилковість рішень щодо змін в облікових процедурах призводили до недовіри до звітної інформації, знижували її значення як важливого фактора прийняття управлінських рішень;
• на сучасному етапі опрацьовані та активно впроваджуються в облікову практику ті її компоненти, що стосуються формування підсистеми фінансового обліку та переходу до застосування в ньому національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які грунтуються на міжнародних стандартах. Зазначені компоненти реформи знайшли відображення у відповідних законодавчих та нормативних актах. Водночас, триває дискусія стосовно доцільності виділення в бухгалтерському обліку підсистеми податкового обліку;
• від створення ефективної системи підготовки облікових даних з метою оподаткування на рівні підприємства залежить як якість інформації, що надходить до фіскальних органів, так і поліпшення фінансового стану самого підприємства, оскільки правильна організація податкового обліку дасть змогу уникнути фінансових санкцій з боку державних фіскальних органів та оптимізувати податкові платежі;
• на нашу думку, щодо існування податкового обліку слід підійти лише на рівні державних фіскальних органів та його ототожнення з обліком платників податків та їх податкових зобов’язань; вагомим доводом проти визнання як складової бухгалтерського обліку податкового обліку є необов’язковість застосування в останньому для відображення господарських фактів методу подвійного запису;
• наявність реальної економічної основи податкового прибутку та причин виникнення різниць між ним та прибутком, визначеним за правилами фінансового обліку сприяло доведенню об’єктивної необхідності застосування при визначенні податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності спеціальних правил визнання та оцінки доходів;
• найважливішим принципом податкового обліку необхідно вважати недопущення завищення витрат та заниження доходів підприємств. Повною мірою цій вимозі відповідають принципи обліку - послідовності, безперервності, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності;
• спроби максимально інтегрувати підсистеми фінансового та податкового обліку задля підвищення загальної ефективності облікового процесу не повинні призводити до порушень принципів жодного з видів обліку. Зменшення трудомісткості облікових процедур не може слугувати виправданням погіршення якості інформації та задоволення інтересів одних користувачів звітних даних за рахунок інших;
• створювати цілком незалежні системи збору, вимірювання та обробки інформації за правилами фінансового та податкового обліку недоцільно, оскільки в будь-якому разі більша частина первинних документів, що в них зафіксовано факти здійснення господарських операцій, буде спільною для обох видів обліку. Доцільно опрацювання методик фінансового та податкового обліку, які дають змогу створювати та використовувати спільну інформаційну базу, що дозволить зменшити трудомісткість облікового процесу та підвищити рівень контролю.
• Дослідження обліку валових витрат було проведено на прикладі ТОВ «САВВА». У цілому динаміку майнового стану ТОВ «САВВА» можна охарактеризувати як незадовільну, що потребує оновлення матеріально-технічної бази господарювання, поповнення мобільної частини майна ТОВ «САВВА» та систематичного управління процесом їх використанням.
Аналіз ТОВ «САВВА» проводимо на базі даних публічної звітності підприємства за період з 2006 по 2008 рр. Доход (виручка) від реалізації продукції товарів (робіт, послуг) в 2006 році становив 59 581,20 тис. грн., в 2007 р. - 86 219,40 тис. грн., а в 2008 році спостерігаємо його зростання в порівнянні з 2006 роком на +42 576,90 тис. грн. (на 71,5 %) і його сума досягла 102158,1 тис. грн.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції товарів (робіт, послуг) зріс за три роки на 70,8 % (на 35 301,40 тис. грн.) з 49 830,40 тис. грн. до 85131,8 тис. грн.
Інші операційні доходи також зросли, але темп зростання був декілька повільнішим і становив 30,6 % (на 12 167,40 тис. грн. - з 39 753,80 тис. грн. до 51921,2 тис. грн.).
Доход (виручка) від реалізації продукції товарів (робіт, послуг) в структурі доходів в 2006 році займали 39,49 %, в 2008 році їх питома вага зросла 5,12 відсоткових пункти і склала 44,6 %.
На 4,15 % зросла питома вага чистого доходу від реалізації продукції товарів (робіт, послуг) і склала на кінець звітного року 37,2 %. Відповідно зменшились інші операційні доходи (на 8,26 %) та інші доходи (на 1,01%).
Фінансовий стан ТОВ «САВВА» є незадовільним, негативної оцінки заслуговує динаміка показників ліквідності і платоспроможності, фінансової незалежності, фінансового ризику, коефіцієнта фінансової стійкості та фінансової стабільності; знизилась ділова активність підприємства.
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.